top of page

Birdhouse Accelerator Interviews Breezo Co-Founder

English Version below

Stilstand is achteruitgang. Of verandering is de enige constante. We horen dit soort uitspraken over het belang van innovatie bijna dagelijks. Maar door ze slechts uit te spreken, komt die vooruitgang er niet. Gelukkig zijn er genoeg ondernemers die daad bij het woord voegen en het als hun missie beschouwen om hun sector te vernieuwen en te verbeteren. Zo ook de volgende ondernemers die momenteel het acceleratortraject bij Birdhouse volgen. Hoe proberen zij de wereld iedere dag een beetje mooier te maken? En wat doen ze om voorop te blijven lopen?

Lees het volledig artikel hier - English Version below

Niko Lecluyse (Breezo)


De probiotische verneveling van Breezo zorgt voor een verbeterde luchtkwaliteit en hygiëne, ook op plekken die moeilijk bereikbaar zijn bij het schoonmaken. Hoe kwamen founders Niko Lecluyse en Stefan Van der Cruysse op het idee voor deze innovatie? Niko: “Mijn vennoot had ooit een schoonmaakbedrijf en ondervond altijd de moeilijkheid om dampkappen en luchtkanalen proper te krijgen. Toen hij in aanraking kwam met probiotische schoonmaakmethodes, bleek dat de perfecte oplossing.”

De twee founders verbreedden vervolgens hun scope: “Naarmate ons idee in uitvoering kwam, beseften wij meer en meer dat ook de ruimten waarin we leven en werken nood hebben aan een upgrade. Zo verlegden we voor een deel onze focus, zonder het originele idee uit het oog te verliezen. Met onze oplossing kunnen wij de dagelijkse ongemakken door een slecht binnenklimaat verminderen en creëren wij echt comfort voor de mensen.”

Bij Birdhouse staat Breezo momenteel voor verschillende uitdagingen: “We zien meer en meer druk ontstaan op de dagelijkse operations omdat de vraag significant stijgt. Het is daarom zeer belangrijk om de juiste prioriteiten te stellen. Om de vraag in de toekomst ook aan te kunnen zoeken we naar financiering om onze organisatie verder te laten groeien, vooral met sales-profielen. Komende zomer starten we daarvoor een Winwinner campagne.”

“Voor innovaties geldt voor mij de gouden regel dat je bijkomende nieuwe problemen probeert te voorkomen. Er moet uiteindelijk een netto winst overblijven voor de maatschappij in zijn geheel.”

Niko ziet ook nog volop mogelijkheden voor nieuwe toepassingen van probiotica: “Onze sector staat nog maar aan het begin. We zien momenteel een exponentiële groei in het onderzoek naar de werking en voordelen ervan. De komende jaren zullen er nog heel wat toepassingen ontwikkeld worden. Voor die innovaties geldt voor mij wel de gouden regel dat je bijkomende nieuwe problemen altijd probeert te voorkomen. Ze moeten uiteindelijk wel een netto winst opleveren voor de volledige maatschappij.”

“Innovatie en verandering is de enige constante”, vervolgt Niko. “Om daarin mee te kunnen gaan geloven we sterk in het uitbouwen van een breed netwerk, dat zelf ook met nieuwigheden op de proppen komen. Zo kregen wij recent nog een tip van de CEO van een Franse scale-up om mee te surfen op hun nieuwe technologie. Het vraagt natuurlijk wel de durf om transparant en open te zijn, maar je wint er veel mee. Uiteindelijk is het tweerichtingsverkeer.”


English Version


Standing still is going backwards. Or change is the only constant. We hear these kinds of statements about the importance of innovation almost daily. But merely uttering them does not bring about progress. Fortunately, there are plenty of entrepreneurs who put their money where their mouth is and consider it their mission to innovate and improve their sector. The following entrepreneurs are currently in the accelerator programme at Birdhouse. How do they try to make the world a little more beautiful every day? And what do they do to stay ahead?

Read the full article here


Breezo's probiotic misting improves air quality and hygiene, even in hard to reach areas for cleaning. How did founders Niko Lecluyse and Stefan Van der Cruysse come up with the idea for this innovation? Niko: "My partner used to have a cleaning company and he always found it difficult to clean fume hoods and air ducts. When he came into contact with probiotic cleaning methods, it turned out to be the perfect solution."

The two founders then broadened their scope: "As our idea came to fruition, we realised more and more that the spaces in which we live and work also needed an upgrade. So we partly changed our focus, without losing sight of the original idea. With our solution, we can reduce the daily discomfort caused by a poor indoor climate and create real comfort for people."


At Birdhouse, Breezo is currently facing several challenges: "We are seeing more and more pressure on daily operations as demand is increasing significantly. It is therefore very important to set the right priorities. In order to be able to handle future demand, we are looking for funding to further grow our organisation, especially with sales profiles. Next summer we will be launching a Winwinner campaign for this."


“For me the golden rule for innovation is that you always try to prevent additional new problems.Voor innovaties geldt voor mij de gouden regel dat je bijkomende nieuwe problemen altijd probeert te voorkomen. In the end, there has to be a net benefit for the society as a whole”

Niko also sees plenty of opportunities for new applications of probiotics: "Our sector is only at the beginning. We are currently seeing exponential growth in research into their effects and benefits. Many applications will be developed in the coming years. For me, the golden rule for these innovations is that you always try to prevent additional new problems. In the end, there has to be a net benefit for society as a whole.

"Innovation and change is the only constant," Niko continues. "In order to keep up, we strongly believe in building a broad network that also comes up with innovations itself. For example, we were recently tipped off by the CEO of a French scale-up to join them in surfing on their new technology. Of course it requires the courage to be transparent and open, but you gain a lot. Ultimately, it's a two-way street."

bottom of page