top of page

Breezo admitted to Birdhouse Accelerator Program

(English Version below)


Birdhouse bestaat 5 jaar en selecteert 15 nieuwe start-ups


OOST-VLAANDEREN, 16 februari, 2021

Door Rani Cromphout voor ‘made-in-Oost-Vlaanderen’


GENT – Negen op tien start-ups die de accelerator van Birdhouse voltooiden is nog altijd actief. Bovendien maken deze bedrijven een jaarlijkse groei door van gemiddeld 350%. Dat zijn de klinkende statistieken die Birdhouse Accelerator voor kan leggen bij de viering van zijn 5-jarig jubileum. Oprichter Jan-Willem Callebaut: “We hebben al een mooie bijdrage kunnen leveren aan de groei van veel bedrijven, maar we zijn nog lang niet klaar. Het is ons doel om de beste scaling-up experience aan te bieden, door start-ups toegang te geven tot een waanzinnig netwerk van mentoren en advisors in een op maat gemaakt traject.”


Van de ruim 4000 aanmeldingen die Birdhouse de afgelopen vijf jaar ontving, legden meer dan 100 start-ups de accelerator van Birdhouse af. Onder hen bevinden zich succesvolle bedrijven als BeerSelect, Techwolf, Hoplr, Daltix, iFluxSampling, Crimibox en Our Daily Bottle. Deze maand komen daar nog eens 15 bij, wanneer een nieuwe lichting start-ups aan hun traject begint.

De toekomstvisie van oprichter Jan-Willem Callebaut is ambitieus, maar ook kritisch: “We zijn misschien niet de grootste als het op deelnemersaantallen aankomt, maar proberen vooral de beste accelerator te zijn als het gaat over impact op de start-ups die we begeleiden. Juist door streng te selecteren kunnen we start-ups op het juiste moment en in de juiste bedrijfsfase begeleiden. Dat levert hen de grootste meerwaarde op.”


Ontstaan


Birdhouse Accelator zag het levenslicht in 2016. Het bedrijf vloeide voort uit Aerey, een offline community die events organiseerde. Oprichter Jan-Willem Callebaut blikt terug op een intensieve ervaring: “Op anderhalf jaar tijd deden we meer dan 20 events waar gemiddeld tussen de 100 en 250 mensen op af kwamen. Ons doelpubliek lag met name bij start-ups. Daardoor kwam ik in contact met zeer veel founders en aspirant ondernemers.”

Callebaut voerde vervolgens veel gesprekken: “Veel start-ups vertelden dat ze nood hadden aan intensieve begeleiding, bij voorkeur door ervaringsdeskundigen. Begeleiding van echte ondernemers dus. Aan de andere kant zag ik ook dat veel van die ervaringsdeskundigen veel energie halen uit het helpen van jonge ondernemers. Zo kwam ik al snel op het idee voor onze accelerator, waarbij ik die twee groepen samenvoegde. Dat was het begin van ons uitgebreide ondernemersnetwerk.”Evolutie naar hyperpersoonlijk programma

Callebaut bood, al vanaf het begin gesteund door Belfius, een kort, selectief en intensief traject aan onder de naam Birdhouse Accelerator. Start-ups kregen een eigen co-workingplek en volgden workshops om hun kennis bij te spijkeren. Dat traject evolueerde met de jaren. Zo wordt er nu volop ingezet op een hyperpersoonlijk aanpak. Callebaut: “We werken met iedere deelnemer een programma op maat uit. Met alleen maar relevante workshops en sessies. Met begeleiding door mentoren en experts uit het veld, onze Scale-up Eagles, die hun markt door en door kennen. We merken dat start-ups op die manier veel sneller grote stappen kunnen zetten.”

Als complementaire activiteit naast de accelerator werd in januari van dit jaar het digitale leerplatform Birdhouse Masterclass gelanceerd. Dat kwam tot stand in het kader van een overheidsopdracht van VLAIO. Callebaut: “Birdhouse Masterclass werkt ongeveer volgens hetzelfde principe als onze accelerator. Je leert de belangrijkste facetten van het uitbouwen van een start-up van ervaren rasondernemers, zoals Pieterjan Bouten (Showpad) en Renaat Berckmoes (Fortino Capital), maar dan online en op je eigen tempo.”Nieuwe lichting

Op 23 februari startte een nieuwe lichting met de volgende veelbelovende 15 start-ups aan de accelerator van Birdhouse. Dit zijn de 8 deelnemers die begeleid zullen worden vanuit de Gentse Birdhouse-hub:


Bizzcontrol Bizzcontrol helpt accountants om complexe boekhouddata te transformeren in visueel begrijpbare rapporten en analyses.


BattMobiel BattMobiel biedt voor elke verplaatsingsbehoefte een elektrisch en duurzamer alternatief. Goedkoper, flexibeler en beter voor de wereld dan een eigen wagen.


Gigspot Hét online platform waar muzikanten en hun fanbase samen komen voor full experience e-concerts. Meer interactie, meer engagement, meer beleving!


Breezo De probiotische verneveling van Breezo neemt dagelijkse ongemakken weg die veroorzaakt worden door slechte luchtkwaliteit. Het resultaat is een verbeterde lucht en hygiëne, ook op plekken die moeilijk bereikbaar zijn bij het schoonmaken.


Tasties De intelligente koelkasten van Tasties maken het voor elke organisatie mogelijk om hun medewerkers 24/7 te voorzien van kwalitatieve maaltijden, snacks en juices. Onbemand en klaar voor de toekomst!


IntelliProve De app van IntelliProve stelt medisch personeel in staat om vitale parameters te meten binnen de 30 seconden. Snel, contactloos én zonder medische apparatuur.


FitThings De Slimbox van Fit Things stelt je in staat om zelf verzenddozen op maat te maken die perfect rond je product passen. Zo bespaar je een hoop opvulmateriaal en behoudt je verzending een licht gewicht.


Funkey Via Funkey vind je de ultieme activiteit voor jouw team. Met een aanbod van meer dan 300 uitjes ben je verzekerd van een geslaagde dag en een happy team!


ENGLISH VERSION

EAST FLANDERS, 16 February, 2021

By Rani Cromphout for 'made-in-Oost-Vlaanderen


GHENT - Nine out of ten start-ups that completed the Birdhouse accelerator are still active. What's more, these companies are experiencing an average annual growth of 350%. These are the striking statistics that Birdhouse Accelerator can present at its fifth anniversary celebrations. Founder Jan-Willem Callebaut: "We have already been able to make a wonderful contribution to the growth of many companies, but we are far from finished. Our goal is to offer the best scaling-up experience, by giving start-ups access to an amazing network of mentors and advisors in a tailor-made process."


Of the over 4,000 applications received by Birdhouse over the past five years, more than 100 start-ups have completed Birdhouse's accelerator. These include successful companies such as BeerSelect, Techwolf, Hoplr, Daltix, iFluxSampling, Crimibox and Our Daily Bottle. Another 15 will join them this month as a new batch of start-ups begins their journey.

The vision of founder Jan-Willem Callebaut is ambitious, but also critical: "We may not be the biggest when it comes to participant numbers, but we try to be the best accelerator when it comes to impact on the start-ups we support. It is precisely through strict selection that we can support start-ups at the right time and in the right business phase. That provides them with the greatest added value."


Creation


Birdhouse Accelerator was born in 2016. The company grew out of Aerey, an offline community that organized events. Founder Jan-Willem Callebaut looks back on an intensive experience: "In one and a half years, we did more than 20 events that attracted between 100 and 250 people on average. Our target audience was mainly start-ups. That is why I came into contact with a lot of founders and aspiring entrepreneurs.

Callebaut then held many discussions: "Many start-ups said they needed intensive guidance, preferably from experience experts. Guidance from real entrepreneurs, in other words. On the other hand, I also saw that many of these experts by experience get a lot of energy out of helping young entrepreneurs. That's how I came up with the idea of our accelerator, combining the two groups. That was the beginning of our extensive entrepreneurial network."


Evolution towards hyper-personal program


Supported from the outset by Belfius, Callebaut offered a short, selective and intensive program called Birdhouse Accelerator. Start-ups were given their own co-working space and attended workshops to brush up their knowledge. The program has evolved over the years. Now, for example, a hyper-personal approach is being adopted. Callebaut: "We work out a tailor-made program for each participant. With only relevant workshops and sessions. With guidance from mentors and experts in the field, our Scale-up Eagles, who know their market inside out. We notice that start-ups can take big steps much faster this way."


As a complementary activity to the accelerator, the digital learning platform Birdhouse Masterclass was launched in January of this year. It was created within the framework of a VLAIO public contract. Callebaut: "Birdhouse Masterclass works on more or less the same principle as our accelerator. You learn the most important aspects of building a start-up from experienced entrepreneurs such as Pieterjan Bouten (Showpad) and Renaat Berckmoes (Fortino Capital), but online and at your own pace."New batch


On 23 February, a new batch of the following promising 15 start-ups started at the Birdhouse accelerator. These are the 8 participants who will be guided from the Ghent Birdhouse hub:


Bizzcontrol Bizzcontrol helps accountants to transform complex accounting data into visually understandable reports and analyses.


BattMobiel BattMobiel offers an electric and sustainable alternative for every travel need. Cheaper, more flexible and better for the world than a private car.


Gigspot The online platform where musicians and their fan base come together for full experience e-concerts. More interaction, more engagement, more experience!


Breezo The probiotic mist of Breezo eliminates daily inconveniences caused by poor air quality. The result is improved air and hygiene, even in places that are difficult to reach with traditional cleaning.


Tasties intelligent Tasties refrigerators make it possible for any organization to provide their employees with quality meals, snacks and juices 24/7. Unmanned and ready for the future!


IntelliProve The IntelliProve app enables medical staff to measure vital parameters within 30 seconds. Fast, contactless and without medical equipment.


FitThings The Slimbox of FitThings allows you to create your own customized shipping boxes that fit perfectly around your product. This saves you a lot of padding material and keeps your shipment lightweight.


Funkey Via Funkey, you will find the ultimate activity for your team. With more than 300 activities you are assured of a successful day and a happy team!
bottom of page