top of page

Made-in-West-Vlaanderen.be covers Breezo


English version? See below.

Foto : Athena-Graphics


STARTER IN DE KIJKER: BREEZO PAKT UIT MET VERSE LUCHT KAREL CAMBIEN - 16 MAART 2020

www.madeinwest-Vlaanderen.be


DEERLIJK – In deze moeilijke tijden zien innovatieve bedrijven, die oplossingen aanbieden voor algemene hygiëne en binnenluchtkwaliteit, de vraag naar hun producten toenemen. Breezo uit Deerlijk is zo’n start-up die volgens de website probiotische luchtbehandeling aanbiedt. Pionierswerk met veel toekomstkansen. Sinds de oprichting van de start-up in 2018, werkt Breezo aan natuurlijke oplossingen die het binnenklimaat verbeteren. Microben, bacteriën, allergenen, … de meest onaangename wezens passeren de revue als het gaat over de culturele gewoonte van de handdruk en de omgeving waarin wij werken en leven. “Sinds de uitbraak van corona krijgen wij veel vragen omtrent de effectiviteit van onze producten tegen het Covid 19-virus”, aldus Niko Lecluyse, co-founder van Breezo. “Wij geven steeds het eerlijke antwoord dat tegen directe overdracht van mens op mens, geen enkele doeltreffende oplossing bestaat. Maar wij kunnen gelukkig wel hard inzetten op het beperken van de indirecte overdracht van het virus.”

Verhoogde sensibilisering

De producten van Breezo zijn ontwikkeld om heel snel alle oppervlakken te bezetten met een ‘probiotische laag’ waarin bacteriën en virussen niet of minder goed gedijen. Hierdoor blijven er op de oppervlakken minder achter en verkleint de kans op indirecte besmetting en infecties. “Neem nu een deurklink of vergadertafel”, vervolgt Lecluyse. “Al eens nagedacht hoeveel mensen er voor u gekomen zijn en wat zij onbewust achterlieten? Bedrijven beginnen dat meer en meer te beseffen en maken werk van een verhoogde sensibilisering onder hun personeel. Onze oplossing kan de basis zijn van een breder scala aan (probiotische) maatregelen, zoals handhygiëne”

Toepassing in de praktijk

Athena Graphics uit Roeselare is zo’n bedrijf dat sinds de uitbraak van covid19 zijn medewerkers kennis liet maken met de voordelen van omgevingsbehandeling van Breezo. “Wij zochten een oplossing die op een discrete maar doeltreffende manier de kans op (indirecte) besmetting zou verkleinen”, laat Ignace Cosaert, zaakvoerder van Athena, optekenen. “De mensen van Breezo hebben ons de werking van hun producten toegelicht en wij waren snel overtuigd dat hun 100% natuurlijke ingrediënten en de snelle werking ervan, een goeie oplossing boden voor onze behoefte. Dat hun producten ook impact hebben op allergenen, geurtjes en andere organische vervuiling is trouwens handig meegenomen. Een gezonde werkomgeving speelt meer en meer een rol bij het aantrekken van jong talent.”

“Wij zien dat onze oplossingen een heel breed toepassingsgebied hebben”, besluit Lecluyse. “Soms starten wij ‘proof-of-concepts’ in sectoren waar wij zelf niet aan gedacht hadden. Zo startten wij al op bij concertzalen en veeteeltbedrijven. Wij zijn reeds actief in kantoren (Renasci), busvervoer (ADS Autocars), voeding (Ecofrost), zorg (Ter Muiden) en ook Vanomobil, een van de grootste invoerders van mobilhomes, mogen wij tot onze klant rekenen.”


ENGLISH VERSION


DEERLIJK - In these difficult times, innovative companies offering solutions for general hygiene and indoor air quality are seeing an increase in the demand for their products. Breezo from Deerlijk is such a start-up that, according to the website, offers probiotic air treatment. Pioneering work with many opportunities for the future.


Since the start-up was founded in 2018, Breezo has been working on natural solutions that improve the indoor climate. Microbes, bacteria, allergens,… the most unpleasant creatures are discussed when it comes to the cultural habit of the handshake and the environment in which we work and live. "Since the corona outbreak, we have been getting many questions about the effectiveness of our products against the Covid 19 virus," said Niko Lecluyse, co-founder of Breezo. “We always give the honest answer that there is no effective solution against direct human-to-human transmission. Fortunately, we can put a lot of effort into limiting the indirect transmission of the virus. ”

Increased awareness


Breezo products have been developed to quickly occupy all surfaces with a "probiotic layer" in which bacteria and viruses do not thrive or do not thrive. As a result, less remains on the surfaces and the chance of indirect contamination and infections is reduced. “Now take a door handle or conference table,” continues Lecluyse. “Have you ever thought how many people came before you and what they left unconsciously? Companies are starting to realize this more and more and are working on raising awareness among their employees. Our solution can be the basis of a wider range of (probiotic) measures, such as hand hygiene ”

Applications are various


Athena Graphics from Roeselare is such a company that since the outbreak of Covid19, its employees have been introduced to the benefits of Breezo environmental treatment. “We were looking for a solution that would discretely but effectively reduce the risk of (indirect) contamination,” says Ignace Cosaert, Athena's business manager. “The people at Breezo explained to us how their products work and we were quickly convinced that their 100% natural ingredients and their rapid action provided a good solution for our needs. The fact that their products also have an impact on allergens, odors and other organic pollution is handy. A healthy working environment is increasingly playing a role in attracting young talent. ”


“We see that our solutions have a very wide range of applications,” concludes Lecluyse. “Sometimes we start" proof-of-concepts "in sectors that we had not thought of ourselves. For example, we already started at concert halls and animal husbandry companies. We are already active in offices (Renasci), bus transport (ADS Coaches), food (Ecofrost), care (Ter Muiden) and Vanomobil, one of the largest importers of mobile homes, is one of our customers. ”

bottom of page