top of page

Deerlijkse Breezo werkt samen met multinational SPIE

Artikel uit Made-in-West-Vlaanderen, 11/10/2021 (English below)

11 oktober 2021 - Karel Cambien (Foto: Breezo Co-Founders Niko Lecluyse & Stefan Van der Cruysse)


DEERLIJK – De Deerlijkse kmo Breezo gaat een integrale samenwerking aan met de Nederlandse multinational SPIE. Bedoeling is om in de markt van de luchtverversing nog sterker te staan. SPIE staat bekend als een referentie op dat vlak. Breezo is het bedrijf van CEO en co-founder Niko Lecluyse.


De samenwerking tussen Breezo en SPIE, concentreert zich rond de opgebouwde kennis met betrekking tot luchtverversingssystemen en de kwaliteit van het binnenklimaat. Breezo zal gebruik kunnen maken van en kunnen teren op de jarenlange ervaring van SPIE. Bedoeling is om de krachten te verenigen inzake de ontwikkeling en het naar de markt brengen van probiotische luchtbehandeling systemen. Er staan een aantal gezamenlijke projecten op stapel, die zich in het komend half jaar zullen realiseren. Hierbij zal SPIE telkens de installatie voor zijn rekening nemen.


Meer en meer bedrijven kampen met problemen in hun binnenruimtes waarvoor traditionele (chemische) oplossingen door het personeel en klanten niet meer aanvaard worden. Gezien de complexiteit van bestaande luchtgroepen, variëren de vragen van klanten van stand alone tot complete systemen, van relatief eenvoudig tot high-end oplossingen. De ontwikkelde machines moeten voldoen aan internationale standaarden op het gebied van hygiëne en veiligheid en moeten steeds sneller geleverd/geïnstalleerd worden. “SPIE zal als kenniscentrum & business development partner haar rol opnemen, waardoor wij onze doelstellingen sneller kunnen behalen”, zegt CEO Niko Lecluyse. “Korte lijnen, proactieve houding, gewend zijn om probleemoplossend te werken en meedenken over innovatie zijn hier de bouwstenen. ”


Breezo wil het binnenklimaat in gebouwen verbeteren door het vernevelen van probiotica. Deze positieve organismen, doorgaans bekend als voedingssupplementen, brengen het natuurlijk evenwicht terug in de binnenruimtes. Doorheen de jaren is heel wat aandacht gegaan naar energetische oplossingen in gebouwen.


ENGLISH VERSION


DEERLIJK - The Deerlijk-based SME Breezo has entered into an integrated partnership with the Dutch multinational SPIE. The aim is to be even stronger on the ventilation market. SPIE is known as a reference in that area. Breezo is the company of CEO and co-founder Niko Lecluyse.


The cooperation between Breezo and SPIE focuses on the accumulated knowledge of ventilation systems and the quality of the indoor climate. Breezo will be able to make use of and benefit from SPIE's years of experience. The aim is to join forces in the development and marketing of probiotic air treatment systems. A number of joint projects are planned, which will be realised in the next six months. In each case, SPIE will take care of the installation.


More and more companies are struggling with problems in their indoor areas for which traditional (chemical) solutions are no longer accepted by staff and customers. Given the complexity of existing air groups, the customer requests vary from stand-alone to complete systems, from relatively simple to high-end solutions. The developed machines must comply with international standards in the area of hygiene and safety and must be delivered/installed ever faster. "SPIE will take on its role as knowledge centre & business development partner, allowing us to achieve our goals faster," says CEO Niko Lecluyse. "Short lines of communication, a proactive attitude, being used to problem-solving and thinking along on innovation are the building blocks here. "


Breezo aims to improve the indoor climate in buildings by atomising probiotics. These positive organisms, generally known as food supplements, bring the natural balance back into indoor spaces. Over the years, a lot of attention has been paid to energy solutions in buildings.bottom of page