top of page

“Horeca openhouden? Enkel als luchtkwaliteit binnen verbetert”

(Het Nieuwsblad - 11/08/2020) - English translation below

Als we dit najaar een nieuwe golf willen vermijden moeten we ons nu voorbereiden, zegt ingenieur Lize Raes. Met haar team beveelt ze aan om werk te maken van betere binnenluchtkwaliteit. “De binnenlucht moet dit najaar even goed zijn als de buitenlucht. Anders vrees ik dat heel wat zaken zullen moeten sluiten.”


Dat corona zich ook verspreidt via de lucht, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie lang ontkend maar ondertussen zijn die adviezen bijgesteld. Ja, corona verspreidt zich ook via aerosol. Het zijn voor het blote oog onzichtbare druppeltjes die langdurig blijven zweven en niet binnen anderhalve meter neervallen. Ze komen voortdurend vrij tijdens het uitademen, niet enkel bij niezen of hoesten.


Lize Raes, de ingenieur die de coronacurve voor ons land ontwikkelde, wijst er daarom op dat we met een betere luchtkwaliteit een nieuwe golf dit najaar kunnen indijken. “Het is één van de maatregelen die we moeten nemen. Naast de maatregelen die uiteraard nu al bestaan. Onderzoek heeft aangetoond dat het virus zeer weinig kans heeft op verspreiding in de buitenlucht. Binnen daarentegen verspreidt het virus zich wel. Zeker bij superverspreiders heeft zelfs anderhalve meter al weinig effect. Binnen kan je tot acht meter ver wel iemand anders besmetten. We moeten er dus voor zorgen dat de luchtkwaliteit binnenshuis even goed wordt als de luchtkwaliteit buitenshuis”, zegt Raes.


Nieuwe kantoorgebouwen


Volgens Raes hoeven daar geen dure toestellen aan te pas te komen. In leslokalen, kantoorgebouwen en ook in de huiskamers kunnen kleine CO2-meters al het verschil maken. “In klaslokalen wordt al wel eens het raam opengezet voor de verluchting, maar nu is het des te belangrijker dat die ramen geregeld opengaan. Hetzelfde met oude kantoorgebouwen. In nieuwe kantoorgebouwen is er eigenlijk geen probleem. Daar zijn vaak al CO2-meters aanwezig, het is maar een kwestie van de drempelwaarden te verhogen. Van 1.000 partikels per miljoen naar 400 zeggen internationale studies.”

De ingenieur waarschuwt: “Zonder een betere luchtkwaliteit binnen zullen heel wat zaken die nu profiteren van de buitenlucht, dit najaar hun deuren moeten sluiten. Denk maar aan de horecazaken die nu gebruikmaken van terrassen.”

 

Keeping Horeca open in the next Covid-wave? Only if indoor air quality improves"


If we want to avoid a new wave this autumn, we must prepare now, says engineer Lize Raes. Together with her team, she recommends working on better indoor air quality. "The indoor air should be as good as the outdoor air this autumn. Otherwise, I'm afraid a lot of things will have to close."


The World Health Organization has long denied that corona also spreads via the air, but in the meantime those opinions have been adjusted. Yes, corona also spreads via aerosol. These droplets, invisible to the naked eye, remain floating for a long time and do not fall down within a metre and a half. They are constantly released during exhalation, not only when sneezing or coughing.


Lize Raes, the engineer who developed the corona curve for our country, therefore points out that with better air quality, we will be able to dampen a new wave this autumn. "It's one of the measures we have to take. In addition to the measures that already exist, of course. Research has shown that the virus has very little chance of spreading in the open air. Indoors, on the other hand, the virus does spread. Certainly with super spreaders, even one and a half metres has little effect. Indoors, you can infect someone else up to eight metres away. So we have to ensure that the indoor air quality is as good as the outdoor air quality", says Raes.


New office buildings


According to Raes, there is no need for expensive equipment. In classrooms, office buildings and also in living rooms, small CO2 meters can make all the difference. "In classrooms, the window is sometimes opened for ventilation, but now it is all the more important that these windows are opened regularly. The same with old office buildings. In new office buildings there is actually no problem. CO2 meters are often already present there, it's just a matter of raising the threshold values. From 1,000 particles per million to 400 say international studies."


The engineer warns: "Without better indoor air quality, many things that now benefit from the outside air will have to close their doors this autumn. Just think of the catering establishments that now use terraces."

bottom of page